Regulamin

POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Lokal gastronomiczny Club 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą level 27 z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510126, NIP 701-04-26-247, REGON 147237030, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, dalej „Lokal” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.

2. Jedyną oficjalną stroną lokalu gastronomicznego jest strona www.level27.pl. Level 27 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Lokal automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas otwarcia lokalu, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Lokalu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Lokal uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.

4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Lokal na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.

5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących wydarzeń.

PRAWO WSTĘPU DO LOKALU & DOOR POLICY

1. Osoby wchodzące na teren lokalu, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren level 27 jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. W celu zapewnienia Gościom Lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy,  Lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie level 27. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty VIP lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Lokalu.

3. O wejściu osób na teren Lokalu decyduje „Door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony lokalu, mają prawo odmówić wstępu na teren level 27 bez podania przyczyny.

4. Do Lokalu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. „Door policy” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Lokalu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich VIP.

6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren level 27 w przypadku gdy ilość osób przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.

7. Osoby przebywające w Lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników level 27 i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

8. Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:

   • jedzenia,
   • napojów,
   • alkoholu,
   • plecaków i walizek
   • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
   • broni palnej i gazowej,
   • noży i innych ostrych przedmiotów,
   • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
   • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Lokalu,  zwierząt

9. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren level 27. 

10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Lokalu, ich mienia oraz mienia Lokalu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin level 27 zostaną wyproszone z lokalu.

11. Lokal nie akceptuje rożnego rodzaju przebrań, dekoracji.

12. Wszelkie napoje alkoholowe sprzedawane na terenie Lokalu przeznaczone są do spożycia na miejscu. Zabrania się wynoszenia i spożywania zakupionego w Lokalu alkoholu poza jego obrębem.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA LEVEL 27

1. Lokal jest czynny w:

   • Piątek i sobotę od 23:00 do 05:00

2. Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny.  W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej (pojedynczej wysokości). Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

3. Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas godzin otwarcia, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

4. Godzina zamknięcia Lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera level 27.

5. Za wejście do Lokalu pobierana jest opłata.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.

6. Opłata za wejście do Lokalu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom trzecim.

7. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu: 48 733-661-094 oraz e-mail: reservation@club27.club lub za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej. Dokonanie rezerwacji uzależnione jest od dokonania wpłaty zadatku w ustalonej wysokości. Wszelkie poniesione przez Lokal opłaty, powstałe za skorzystanie przez klienta z określonego przez niego sposobu zapłaty, obciążają w pełni klienta a level 27 może żądać ich zwrotu w pełnej wysokości. 

8. Rezerwacje obowiązują do godziny 23:30 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie level 27 zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty tytułem zadatku. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem, wpłacony zadatek przepada na rzecz Klubu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA

1. level 27 jest obiektem monitorowanym.

2. Goście Lokalu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.

3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Lokalu.

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Lokalu, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Lokalu odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

5. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Lokalu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

6. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Lokalu.

7. Zabrania się użytkowania wyposażenia Lokalu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.

8. Zabrania się wychodzenia poza teren Lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność Lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.

9. Obsługa Lokalu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

10. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Lokalu lub w jego obrębie.

11. W Lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- Taras widokowy Lokalu. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

12. Goście Lokalu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

13. Obsługa Lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

14. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy Lokalu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.

15. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie level 27.

KARTY KLUBOWE

   • Members : darmowe wejście dla posiadacza karty + 1 os. / bez rabatu
   • Friends : darmowe wejście dla posiadacza karty + 3 os. / 10% rabatu
   • VIP : darmowe wejście dla posiadacza karty oraz jego gości / 20 % rabatu
   • Platinum: darmowe wejście dla posiadacza karty oraz jego gości / 25 % rabatu

1. Przed użyciem karty członkowskiej należy ją podpisać na odwrocie. Każdorazowo przy wejściu na teren lokalu należy okazać kartę członkowską wraz z dowodem osobistym, celem weryfikacji tożsamości. Brak karty oznacza niemożność skorzystania z przywilejów wiążących się z członkostwem.

2. Karta klubowa jest imienna i nie powinna być przekazana osobom trzecim.

3. Lokal zastrzega sobie prawo do odebrania karty klubowej jej posiadaczowi jeśli naruszy on zasady regulaminu.

4. Zniżka nie obejmuje produktów objętych promocją, wyrobów tytoniowych i napojów energetycznych. Karta klubowa została wydana przez Club 27 Sp. z o.o. i pozostaje jego własnością.

REGULAMIN SZATNI

1. Szatnia w Lokalu jest obowiązkowa.

2. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.

3. Lokal nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.

4. Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.

5. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność Lokalu.

6. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.

7. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zamknięciu lokalu lub w innym terminie ustalonym z managerem Lokalu.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie Lokalu, Lokal nie ponosi odpowiedzialności.

9. Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.

10. Lokal ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Lokalu do kwoty 300 zł.

11. Polecamy nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni.

12. Gość pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.06.2020 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Lokalu, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji Lokalu.