Regulamin klubu

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub LEVEL27, mają obowiązek zapozna się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewnienia Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub LEVEL27 zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie opowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.
 3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje „door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony KLUBU, mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, nie posiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. „Door policy” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich V.I.P Klubu LEVEL27
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w Klubie, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 7. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Klub jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.
 9. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 14. W Kubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- Taras widokowy LEVEL27. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 16. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 17. Godzina zamknięcia Klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Klubu LEVEL27.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Klubu LEVEL27.

REGULAMIN SZATNI

 1. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 2. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 3. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie.
 4. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Klub nie podnosi odpowiedzialności.
 5. Pozostawione rzeczy w szatni przechowujemy 7 dni.
 6. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Klubu do kwoty 300 zł.
 7. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

Osoby biorące udział w imprezie w Klubie LEVEL27 wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.