Regulamin strony & Pliki Cookies

REGULAMIN SERWISU level 27

1.Wydanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Zatwierdzenie Regulaminu oznacza:

 • Wyrażenie woli zawarcia umowy lub umów z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie;
 • Złożenie oświadczenia o zgodzie na wyświetlenie reklamy napojów alkoholowych, tj. na wyświetlenie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych.

I. Postanowienia ogólne

3. Niżej określonym nazwom nadaje się następujące znaczenie:

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu Ustawy;
 • Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem: https://level27.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Administrator – Club 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510126, NIP 701-04-26-247, REGON 147237030, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, adres e- mail: info@club27.club;
 • Użytkownik – osoba, która zaakceptowała Regulamin i wypełniła formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie lub zamówiła Newsletter lub wyraziła wolę zapoznania się z treścią dostępną w Serwisie;
 • Usługa – umożliwienie: wypełnienia formularza rezerwacyjnego lub otrzymywania Newslettera lub zapoznania się z treścią Serwisu;
 • Newsletter- informacje o nowościach, promocjach czy aktualnościach możliwe do zamówienia przez Użytkownika, Newsletter wysyłany jest na ujawniony przez Użytkownika adres e- mail, przy czym usługa dt. Newslettera dostępna będzie wkrótce;
 • Umowa- umowa o świadczenie Usług.

4. Serwis.

 • Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 • Serwis jest skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich Użytkowników. Administrator podjął rozsądne kroki mające na celu uniemożliwienie dostępu do Serwisu przez osoby niepełnoletnie oraz pełnoletnie, które nie są Użytkownikami.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym umożliwieniu:

 • Wypełnienia formularza rezerwacyjnego,
 • Dostępu do materiałów dostępnych w Serwisie,
 • Zamówieniu przez Użytkownika Newslettera.

6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi z chwilą kliknięcia w przycisk „Wyślij zapytanie” lub „Zapisz mnie na Newsletter” po uprzednim zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.

7. Administrator zobowiązany jest do zrealizowania Usług w terminie do 2 dni roboczych.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 • Urządzenie końcowe (w szczególności komputer, tablet czy telefon) posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, najnowszą wersją przeglądarki internetowej spośród: Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Tym niemniej Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Usług wiąże się z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co może skutkować ryzykiem zagrożenia prywatności Użytkownika.

10. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Warunki zawarcia Umowy:

 • Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały co najmniej swój adres e-mail w formularzu rezerwacyjnym lub swoje imię, nazwisko i swój adres e-mail zamawiając Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin,
 • Zabrania się udostępniania adresów e-mail oraz numerów telefonów, którymi Użytkownik nie ma prawa dysponować.

12. Warunki rozwiązania Umowy:

Umowa może być rozwiązana:

 • Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie;
 • Przez Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

13. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu.

14. Administrator może publikować wtyczki i linki do innych stron i serwisów internetowych. Korzystając z takiej wtyczki czy linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Korzystanie przez Użytkownika z zewnętrznych serwisów i stron internetowych podlega regulacjom właścicieli tych stron/ serwisów i znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą i odpowiedzialnością Administratora wobec Użytkownika.

V. Obowiązki Użytkownika

15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, uwzględniając dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania ze strony Użytkownika godzące w prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub mogące narazić Administratora na jakikolwiek uszczerbek w zakresie dobrego imienia czy jakikolwiek inny.

16. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

17. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

18. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od udostępniania treści Serwisu, zarówno w całości, jak i w jakiejkolwiek części osobom, które:

 • Nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie pełnoletniości rozumianej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako ukończenie 18. roku życia;
 • W przypadku osób znajdujących się poza obszarem Polski- nie spełniających wymagań określonych przez prawo miejsca znajdowania się tych osób odnośnie do kontaktu z treścią, która może być uznana– w świetle lokalnego prawodawstwa- za reklamę bądź promocję napojów zawierających alkohol;
 • przy czym postanowienia ust. 18- 18.2 dotyczą również udostępniania treści Serwisu za pomocą zewnętrznych serwisów, w szczególności Facebook’a.

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika, których skutkiem jest jakakolwiek odpowiedzialność Użytkownika lub osób, którym Użytkownik udostępnił treść Serwisu niezgodnie z postanowieniami ust. 18.- 18.2.

20. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że zapoznanie się z treścią serwisu znajdującą się w zakładce „Najbliższe imprezy” wymaga zalogowania się do zewnętrznego serwisu- Facebook’a. Zapoznanie się z treścią Serwisu dostępną w innych zakładkach również może wiązać się z koniecznością zalogowania się do Facebook’a. Korzystanie przez Użytkownika z tego serwisu podlega regulacjom właściciela Facebook’a (dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update) i znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą i odpowiedzialnością Administratora wobec Użytkownika.

VI. Ochrona danych osobowych

21. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Administrator.

22. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • Zawierania i realizacji Umów,
 • Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych,
 • Ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
 • Wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych.

23. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

VII. Prawa autorskie

24. Zawartość Serwisu, w tym układy treści, a także poszczególne części Serwisu, w szczególności: materiały pisemne, zdjęcia, grafika, filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich i praw do wizerunków osób ukazanych na zdjęciach i w filmach pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

25. Można korzystać z materiałów zawartych w Serwisie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.

26. Wykorzystanie materiałów (tj. w szczególności: tekstów, filmów, zdjęć i grafik) zawartych w Serwisie w innym celu, niż określony w ust. 23 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

27. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłoszone przez Użytkownika na adres e-mail: info@club27.club

IX. Zmiana Regulaminu

28. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

29. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu nowego brzmienia Regulaminu.

30. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usług z powodu braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

31. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

32. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

33.Tytuły jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

34. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 20. maja 2019 r. Dodanie Usługi dt. możliwości zamówienia przez Użytkownika Newslettera nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 30.


PLIKI COOKIES

Dzień dobry! Cieszymy się, że to czytasz, bo to znaczy, że czas poświęcony na przygotowanie tej informacji został dobrze zainwestowanyJ Chcemy, żebyś wiedział, co wydarzy się z Twoimi danymi, kiedy skontaktujesz się z nami, zamówisz otrzymywanie informacji o aktualnościach, nowościach czy promocjach, czy obejrzysz film umieszczony na naszej stronie. Będzie też o ciastkach, ale nie tych z kremem, tylko plikach cookiesJ Zatem zapraszamy do lektury! Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do niniejszej polityki prywatności, zanim zwrócisz się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prościej będzie zapytać nas. Zwłaszcza, że Prezes jest bardzo zajęty 😉 i nie udziela informacji tak szybko, jak my.

I. Co tu jest najważniejsze?

1. Ze względów formalnych uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym sławetnego RODO* jest Club 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510126, NIP 701-04-26-247, REGON 147237030, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, adres e- mail: info@club27.club, zwana dalej „my” w odpowiednim przypadku wg deklinacji w języku polskim.

2. Kiedy zdecydujesz się skorzystać z oferowanych przez nas usług, w szczególności wyślesz formularz rezerwacyjny, zlecisz nam zorganizowanie eventu dla Twoich pracowników czy gości lub zamówisz kartę członkowską, zanim przystąpimy do pracy będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych. Ale nawet wówczas, gdy po prostu kontaktujesz się z nami korzystając z adresu e- mail czy telefonicznie to udostępniasz nam swoje dane. Wiemy, jak cenne są dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, nikomu ich nie sprzedamy, a udostępnimy je tylko wtedy i w takim tylko zakresie, w jakim będzie to niezbędne albo celowe dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług albo w przypadkach określonych przepisami prawa.

3. RODO zapewnia Ci multum uprawnień w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Wszystkie respektujemy, o ile tylko jest to możliwe. Co do szczegółów, czytaj poniżej. W celu realizacji swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu: mailowo: info@club27.club drogą pocztową: kod pocztowy 02-017 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 123 A.

4. Możemy oferować Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, tj. udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu. Skutkuje to możliwością zastosowania plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, chodzi o Facebook, YouTube, Google+, Instagram, TripAdvisor, FourSquare oraz FinestClubs.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”).

5. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, służących zbieraniu informacji na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

Korzystamy także z Facebook Pixel – narzędzia marketingowego służącego do adresowania do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

6. Umieszczamy na stronie materiały wideo z serwisu YouTube. W związku z tym używane są pliki cookies firmy Google LLC. Pliki te instalowane są dopiero z chwilą uruchomienia materiału wideo pierwotnie osadzonego w serwisie YouTube.

7. Zamierzamy korzystać z zewnętrznego serwisu w celu wysyłania Ci mailowo informacji o nowościach, promocjach czy aktualnościach, dalej zwanego Newsletterem, oczywiście wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody.

8. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu używamy własnych plików cookies.

W skrócie to tyleJ Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do czytania dalej.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych.

9. Oświadczamy, że dokładamy należytej staranności dla ochrony przysługujących Ci praw i wolności w zw. z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Zapewniamy przy tym, że Twoje dane są przetwarzane:

 • Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie – „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
 • W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – ,,ograniczenie celu”;
 • Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – „minimalizacja danych”;
 • Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane – „prawidłowość”;
 • W formie umożliwiającej identyfikację Ciebie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – „ograniczenie przechowywania”;
 • W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – „integralność i poufność”.
III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

10. Twoje dane przetwarzane są w celu:

  • realizowania przez nas działań marketingowych, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności wysyłania Newslettera;
  • nawiązywania kontaktu;
  • nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych.

11. Przepisy zobowiązują nas do szczegółowego określenia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, dlatego informujemy, że w związku ze skorzystaniem z możliwości zamówienia Newslettera Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, usługa dt. Newslettera będzie dostępna wkrótce.

12. Twoje dane mogą być przetwarzane także w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wystawienia i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów o rachunkowości i podatkowych.

14. Jeżeli nawiążesz z nami kontakt, np. korzystając z naszych adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej, udostępniasz nam swój adres e- mail, korzystając z formularza rezerwacyjnego- także: imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne swoje dane osobowe, w zależności od tego, co napiszesz w treści wiadomości, zaś w przypadku skorzystania z chata dostępnego w serwisie Facebook- nazwę, pod którą funkcjonujesz w tym serwisie oraz inne dane, które zechcesz nam przekazać wg własnego uznania. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem nawiązując z nami kontakt wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie. Natomiast po zakończeniu kontaktu podstawą dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej treści w przyszłości jest naszym usprawiedliwionym celem.

15. W przypadku, gdy przedłożysz nam ofertę współpracy, dokonasz rezerwacji, zamówisz kartę klubową albo to my zwrócimy się do Ciebie z propozycją nawiązania relacji handlowych, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b lub f RODO.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych, czyli jakie dane przetwarzamy?

16. To dobre miejsce, by przypomnieć, że przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne do zrealizowania celu, ze względu na który zostały zebrane zaś w szerszym zakresie tylko wówczas, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

  • Jeżeli zamówisz otrzymywanie Newslettera będziemy przetwarzali: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także oświadczenie, że jesteś pełnoletni/a; usługa dt. Newslettera będzie dostępna wkrótce.
  • W przypadku nawiązywania relacji handlowych przetwarzamy dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e- mail oraz firmę, jeśli jesteś przedsiębiorcą, ponadto w przypadku zamówienia karty klubowej lub zamówienia rezerwacji przetwarzamy Twoje oświadczenie o pełnoletniości .
  • Dane przetwarzane w zakresie kontaktu obejmują Twój adres e- mail oraz inne dane, które ewentualnie podasz nam na swój temat.
  • Ponadto możemy przetwarzać inne kategorie danych wymaganych przepisami, np. nr NIP, jeśli poprosisz nas o fakturę VAT dla przedsiębiorcy.
V. Okres przetwarzania danych osobowych.

17. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

18. Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa.

19. Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano operacji, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie.

20. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania, zaś przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowych – do zawarcia umowy.

VI. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

21. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – udostępniasz je nam inicjując kontakt, decydując się zamówić usługi w zakresie zamówienia Newslettera. Jedynie w przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania relacji handlowych możemy pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych bądź od podmiotu, który występuje w Twoim imieniu.

VII. Komu udostępniamy dane osobowe?

22. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

 • Osoby fizyczne, z którymi współpracujemy- na podstawie stosownego upoważnienia;
 • Podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzyliśmy Twoje dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te, identycznie jak podmioty wymienione w pkt 15.1 przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie. W szczególności chodzi o:
    • Zenbox.pl z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dąbowskiego 7, NIP: 949-219-10-21 REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych na serwerze strony;
    • podmiot obsługujący wysyłkę newsletterów – w celu korzystania z jego systemu, jeśli zapiszesz się na Newsletter;
    • Tax Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa- w zakresie wystawiania rachunków i faktur oraz prowadzenia księgowości;
    • Google LLC – w celu korzystania z usług Google.
 • Inne podmioty, w szczególności organy administracji państwowej, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
VIII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

23. Przede wszystkim informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w tym dokumencie.

24. Informujemy również, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

25. Nie możemy pominąć i tego, że masz prawo:

 • Dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • Do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • Do żądania usunięcia danych, tj. słynne „prawo do bycia zapomnianym”. Miej jednak na względzie, że to uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, bo przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
 • Do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; a także do
 • Przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

26. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

27. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

28. Informujemy także, że niezależnie od wszystkich ww. uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. Zatem jeżeli podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych na ww. podstawie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, czy praw i wolności, lub podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, będzie dla nas bezwzględnie wiążący.

29. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami:

 • mailowo: info@club27.club
 • drogą pocztową: 02-017 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 123 A.

30. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Pliki cookies i inne podobne technologie.

31. Cookies, ciastka, ale co to w ogóle jest? 🙂

  • Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używamy plików cookies.
  • Cookies to niewielkie informacje składające się szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.
  • Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.
  • Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony, w tym przypadku przez nas i przez nas mogą być odczytywane. Właśnie za pomocą pliku cookies odbieramy od użytkownika oświadczenie o jego pełnoletniości. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego. Plikom cookies podmiotów trzecich poświęciliśmy całą sekcję X Pliki cookies podmiotów trzecich – zobacz poniżej.

32. Skoro już wiesz, o co chodzi z tymi cookies to informujemy, że:

  • Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://level27.pl jesteśmy my. To my umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies własne i to my możemy je odczytywać.
  • Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, także niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.
  • Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlimy Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w kwestii ustawień cookies.

33. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

34. Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptujesz domyślne ustawienia Twojej przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

X. Pliki cookies podmiotów trzecich

35. Pliki cookies Google Analytics.

  • Jak wspomniano na wstępie, korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk i ich analizy zmierzającej do optymalizacji naszej strony internetowej.
  • Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  • Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP użytkownika naszej strony, dzięki czemu Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google, wg zapewnień firmy Google LLC.
  • Dla Twojej informacji zwróć uwagę, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie RODO, ani inne regulacje Unii Europejskiej nie działają. Tym niemniej, chcąc legalnie działać w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  • Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

36. Pliki cookies Facebook- Pixel Facebook.

  • Korzystamy z narzędzi marketingowych oferowanych przez serwis Facebook i firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi adresujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.
  • Pixel Facebook’a w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www odnośnie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera firmy Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  • Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Ciebie. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są od nas zależne, a więcej informacji w tym zakresie poszukaj bezpośrednio w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

37. Ponadto informujemy, że wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą wtyczki zewnętrznych serwisów społecznościowych (Facebook, YouTube, Google+, Instagram, TripAdvisor, FourSquare oraz FinestClubs), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (odpowiednio administrator Facebook lub administrator Google+ oraz YouTube lub administrator Instagram lub administrator TripAdvisor lub administrator FourSquare lub administrator FinestClubs). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W efekcie ww. administratorzy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego administratora czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności poszczególnych, zewnętrznych administratorów. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

38. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób. administratorzy serwisów społecznościowych, o których mowa w ust. 30 przetwarzają dane osobowe oraz pliki cookies, odsyłamy do regulacji tych administratorów (kliknij w link albo wklej stosowny adres w oknie swojej przeglądarki):

39. Korzystanie z serwisu dostawcy obsługi Newslettera.

 • Jeżeli zamówisz Newsletter, na Twoim urządzeniu mogą zostać zainstalowane pliki cookies tego dostawcy. Aby dowiedzieć się więcej w kwestii polityki prywatności oraz polityki cookies dostawcy, zaktualizujemy niniejszy dokument udostępniając Ci stosowny link, jak tylko wprowadzimy usługę Newslettera.

40. Logi serwera. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączymy tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystujemy ich do identyfikacji jakichkolwiek osób.

41. Przedmiotowa regulacja w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 20. maja 2019 r.